Generelle turneringsbestemmelser

Vejledning til onlineindtastning af scorekort kan du læse HER

Turneringsbestemmelserne kan hentes HER

Generelle turneringsbestemmelser i Bornholms Golf Klub

Turneringerne afvikles efter The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrew´s til enhver tid gældende golfregler, samt de lokale regler i Bornholms Golf Klub (BGK).
Særlige betingelser for enkelte turneringer vil altid fremgå af Turneringsinfo i GolfBox.

 1. Deltagere 

Aktive medlemmer af BGK, som ikke er i nogen form for restance til klubben eller i karantæne, kan deltage i klubturneringer.
Spillere, som har BGK som hjemmeklub, kan deltage i klubmesterskaber.
Gæster kan deltage i turneringer, hvor dette fremgår af Turneringsinfo, og betaler greenfee og turneringsgebyr efter gældende regler
Turneringssponsorer kan altid deltage i den turnering, de sponserer, hvis de opfylder BGK´s regler for spilleret.

 1. Tilmelding og betaling

Turneringer åbnes for tilmelding senest 2 uger før turneringen.
Tilmelding og betaling foretages i GolfBox. Beløbet bliver hævet ved tilmelding.
Tilmeldingsfristen og turneringsgebyr fremgår af Turneringsinfo.
Ved overtegning kan oprettes venteliste.
Eftertilmelding kan undtagelsesvis ske til Turneringsledelsen.
I visse turneringer kan turneringsgebyr være forhøjet grundet spisning, velgørende formål eller lignende.

 1. Afmelding

Afmelding inden fristens udløb kan ske via GolfBox.

Efter tilmeldingsfristen kan afmelding kun ske telefonisk til Turneringsledelsen og turneringsgebyr refunderes ikke.
Udeblivelse uden afbud kan medfører karantæne i næste turnering i det officielle turneringsprogram. Hvis en spiller trækker sig under en turnering, eller før en enkelt runde, uden gyldig grund, anses det som usportslig optræden og sidestilles med udeblivelse.

 1. Aflysning

En turnering kan aflyses. Dette kan ske, hvis antallet af deltagere ikke opfylder det for turneringen annoncerede mindstekrav. En turnering kan også aflyses grundet banens tilstand eller vejret.

Meddelelse om aflysning sker i GolfBox, via opslag i klubhuset samt via e-mail i det omfang det er muligt.

Turneringsgebyr refunderes automatisk.

 1. Startliste

Startlister offentliggøres i GolfBox. Det tilstræbes, at startlisten offentliggøres fredagen før turneringsstart. Startlister hænges op i klubhuset, og der sendes også e-mail til alle deltagere om starttid og hul.

 1. Før turneringen

Scorekort afhentes i klubhus senest 30 min før start. Spilleren har ansvaret for, at handicap samt tildelte slag er anført korrekt på kortet.

Ved for sent fremmøde, men ikke senere end 5 minutter efter opgivet starttid, idømmes 2 strafslag i slagspil og tab af første hul i hulspil.

 1. Efter turneringen

Spilleren har ansvaret for at afgøre evt. tvivlsspørgsmål sammen med Turneringsledelsen efter runden er færdigspilet, men inden scorekortet er underskrevet og afleveret.

Spilleren skal selv kontrollere, om markøren har skrevet læseligt, og har selv ansvaret for at underskrive og godkende scorekortet Endelig er det spillerens ansvar at aflevere scorekortet umiddelbart efter runden.

 1. Langsomt spil

Langsomt spil skal begrænses mest muligt. En bold skal så vidt muligt holde startintervallet til bolden foran.

 1. Afbrydelse

Hvis Turneringsledelsen skønner, at banen ikke kan spilles, eller hvis der opstår vejrlig, som gør spil uforsvarligt, kan Turneringsledelsen afbryde turneringen. En afbrydelse kan ske midlertidigt for en periode eller som afslutning af turneringen. Bolden markeres og samles op, og spillerne skal returnere til klubhuset uden unødigt ophold.
Spillet må ikke genoptages, før der gives besked fra Turneringsledelsen. Turneringsgebyr refunderes ikke i tilfælde af afbrydelse.

 1.  Elektronisk udstyr og mobiltelefoni

Det er tilladt at anvende udstyr, der alene måler/viser afstande.

Det henstilles at mobiltelefonen holdes på lydløs under hele runden.

 1. Buggy

Brug af golf buggy o.lign. er kun tilladt for medlemmer fra BGK, som begrundet i helbred eller alder 75+, er visiteret, dvs. er klub-godkendt til buggy. Spillere fra andre klubber skal fremvise dokumentation for, at de er visiteret til brug af buggy. Det er tilladt for spillere, der er visiteret, at anvende egen indkøbt buggy.
Turneringsledelsen kan forud for en turnering ansøges om dispensation for brug af buggy.

Spilleren med buggy må ikke medtage spillere, som ikke er visiteret og har også ansvar for, at det kun er egne køller og bag, der medbringes i buggyen. Overtrædelse medfører diskvalifikation af såvel spilleren som er visiteret samt den spiller, som uden dispensation har kørt eller fået hjælp til fragt af køller og bag.

 1. Nærmest hul

Kun bolde på green efter første slag måles.
Afstanden måles fra den kant af hullet, der er nærmest bolden, til den kant af bolden, der er nærmest hullet. Afstanden skal skrives på scorekortet.

 1. Banerekord

En banerekord anerkendes når runden er spille fra backtee (gul for herrer og rød for damer) i en officiel turnering med ordinære tee steder og greens og uden lejeforbedring. Runden skal være bedre end den eksisterende banerekord

 1. Afgørelse ved lige resultat

Stableford/Slagspil: Afgøres i tilfælde af lighed ved de sidste 9, 6, 3, sidste hul og til sidst lodtrækning.
Ved gunstart bruges de sidste 9, 6, 3 og sidste ulige huller.

Bruttoturneringer: Omspil på de af Turneringsledelsen anviste huller, til der findes en afgørelse.

 1. Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning i samarbejde med sponsor for turneringen.
Præmiemodtager skal være til stede ved præmieoverrækkelsen eller have opnået dispensation herfor af Turneringsledelsen. Ellers går præmien videre til næste på resultatlisten. Tættest på hullet præmier går videre til klappepræmier.

Turneringsudvalget opfordrer alle deltagere til at overvære præmieoverrækkelsen af hensyn til vores sponsorer, men også for at styrke den sociale side af klublivet.

Spillere under 18 år må ikke modtage alkoholiske drikke som præmie, og Turneringsledelsen vil sørge for alternativ præmie af samme værdi.

 1. Tvist og sanktioner

Turneringsledelsen fungerer som turneringens dommer, og træffer alene og endeligt alle afgørelser i spørgsmål om regler og betingelser.

Turneringsudvalget / 6. marts 2021